Pogoda Ostrołęka
© meteogroup.pl
     
Strona Ten link przeniesie Cię na górę strony
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.2017.2168)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U.2017.697)
3. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U.2017.1160)
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332)
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.2017.736)
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.2017.1204)
7. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.2017.2138)
8. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198)
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.719)
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz.U.2009.1030)
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2014.1853)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422)